در حال بارگذاری...

با سامانه بهکار شما می توانید قابلیتهای زیر را در اختیار خواهید داشت

 • امکان تعريف اهداف واحدهاي سازماني
 • امکان تعريف اقدامات مورد انتظار در ابتداي هر سال توسط کارمند و تایید توسط مدير واحد سازماني (بخش الف 1 از فرم ارزشيابي) در سامانه
 • امکان تعريف مورد انتظار هر کارمند بر اساس اهداف سازماني يا اقدامات مورد انتظار (بخش الف 2 از فرم ارزشيابي) در سامانه
 • امتياز دهي توسط مدير واحد سازماني در سامانه بدون نياز به فرمهاي کاغذي
 • استخراج کارنامه ارزشيابي فرد
 • و امکانات ديگر مورد نياز مطابق با بخشنامه

سامانه تحت وب بهکار امکان پیاده سازی و اجرای دستور العمل ارزشیابی کارکنان دولت را برای سازمانها و شرکتهای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری فراهم می سازد.

مزیتها و نتایج حاصل از اجرای سیستم ارزشیابی کارکنان

 • تعیین اهداف هر واحد سازمانی همسو با اهداف کلان سازمان
 • همسو سازی اقدامات و فعالیتهای انجام شده در هر واحد با اهداف سازمان
 • شناسایی کارکنان با عملکرد مطلوب
 • ارزشیابی شاخصهای شایستگی رفتاری کارکنان
 • نیازسنجی آموزشی به تفکیک افراد
 • امکان اتصال نظامهای پرداخت پاداش، ارتقا و ترفیع و انتصابات به نتایج حاصل از ارزشیابی

قابلیتهای سیستم

1. تعریف اطلاعات پایه

 • تعریف واحدهای سازمانی
 • تعیین مدیران واحدها
 • تعریف اطلاعات پرسنل
 • تعریف پستهای سازمانی
 • تعیین گروه شغلی افراد

2. تعریف فرمهای ارزشیابی (این فرمها به صورت پیش فرض در سیستم تعریف شده است)

 • تعریف فرم ارزشیابی مدیران (فرم 1)
 • تعریف فرم ارزشیابی کارمندان رسمی، پیمانی و کارکنان قراردادی (فرم 2)
 • تعریف فرم ارزشیابی مدیران کل استانها و روسای سازمانهای استانی و روسای ادارات شهرستانها (فرم 3)

3. انجام فرایند ارزشیابی (مراحل فرایند ارزشیابی در سیستم پیاده سازی شده و منطبق با دستورالعمل می باشد)

 • امکان تعریف اهداف واحدهای سازمانی
 • امکان تعریف اقدامات قابل انجام در ابتدای هر سال توسط کارمند و تایید توسط مدیر واحد سازمانی (بخش الف-1 عوامل اختصاصی از فرم ارزشیابی) در سامانه
 • امکان تعریف اقدامات انجام شده هر کارمند بر اساس اهداف سازمانی یا اقدامات مورد انتظار (بخش الف-2 عوامل اختصاصی از فرم ارزشیابی) در سامانه
 • ثبت مستندات توسعه ای شامل گواهینامه های آموزشی و تشویقنامه ها و ... توسط کارکنان (بخش ب-2 فرایندی)
 • ارزشیابی شاخصهای رفتاری توسط ارزیابی کننده (مدیر بلافصل) و تایید توسط تاییید کننده (مدیر سطح بالاتر)
 • محاسبه امتیازات و استخراج کارنامه ارزشیابی فرد

4. داشبوردها و گزارشات

 • امکان دریافت نمره نهایی ارزشیابی عملکرد کارکنان توسط مدیر هر واحد
 • امکان نمایش داشبوردهای مربوط میانگین امتیاز کل سازمان و واحدهای سازمانی
 • امکان دریافت گزارش افرادی که باید دوره های آموزش شغلی را طی کنند
 • امکان دریافت گزارش افرادی که باید دوره های عمومی مدیریتی را طی کنند
 • امکان دریافت گزارش افرادی که باید دوره های عمومی پشتیبانی را طی کنند
 • امکان دریافت گزارش افرادی که باید دوره های عمومی رفتاری را طی کنند
 • امکان دریافت گزارش افرادی که می توانند از بورس آموزشی خارج از کشور برخوردار شوند
 • امکان دریافت گزارش افرادی که می توانند در پستهای بالاتر منتصب شوند
 • امکان دریافت گزارش افراد مشمول بازخرید
 • امکان دریافت گزارش کارمندان پیمانی و کارکنان قراردادی مشمول تمدید قرارداد

5. پروپزال اجرا و پیاده سازی سامانه