پشتیبانی قوی

بعد از نصب و خرید سامانه از پشتیانی قوی وآنلاین ما برخوردار خواهید شد

بخش پشتیبانی

آماده نصب

با مستندات کامل آموزشی ، قادر به نصب و اجرا خواهید بود

مستندات آموزشی

دانلود پروپوزال بهکار

منطبق بر بخشنامه

سامانه ارزیابی کارکنان مطابق با دستورالعمل اجرایی فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره 1308186 مورخ 10/05/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور) تهیه شده است

دانلود بخشنامه